Mälardalens segelflygcenter

Kallelse till årsmöte 29/4 2023.

2023-04-13

Härmed kallas alla medlemmar i Eskilstuna flygklubb till föreningens årsmöte i klubbhuset på Ekeby Flygfält i Eskilstuna.

Datum: 29 april 2023.

Tid: Kl. 11:00.

Agenda enligt gällande stadgar: 

Årsmöte

Vid Årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 • val av ordförande för mötet
 • val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
 • föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
 • föredragning av revisorernas berättelse för föregående kalenderår
 • fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 • beslut om stadgeändring
 • förslag från styrelsen
 • förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda minst 14 dagar före mötet
 • val av valberedning, vilken skall bestå av minst tre medlemmar, varav en må vara styrel­semedlem
 • val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Varmt välkomna!

Styrelsen i EFK

 

Kommentarsdelen stängd.