Mälardalens segelflygcenter

Årsmöte för Eskilstuna flygklubb

2024-05-28

Härmed kallas alla medlemmar i Eskilstuna flygklubb till föreningens årsmöte i klubbhuset på Ekeby Flygfält i Eskilstuna.

Datum: 16 juni 2024.

Tid: Kl. 11:00.

Agenda enligt gällande stadgar: 

Årsmöte, vid Årsmötet skall följande ärenden förekomma:

*frågan om mötets stadgeenliga utlysande

*val av ordförande för mötet

*val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

*föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår

*föredragning av revisorernas berättelse för föregående kalenderår

*fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

*beslut om stadgeändring

*förslag från styrelsen

*förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda minst 14 dagar före mötet

*val av valberedning, vilken skall bestå av minst tre medlemmar, varav en må vara styrel­semedlem

*val av två revisorer samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år

Varmt välkomna!

Styrelsen

 

Kommentarsdelen stängd.